Seyyid Yiğit

@mazakayazilim

Turkey
Back End Developer
Skills:
.Net
C#
Docker
Python
SQL