Artem Smyslov

Senior Frontend Developer

Netcracker Technology

Russia, Nizhny Novgorod
Skills:
JavaScript
React
Angular
HTML
CSS