Bikram Gyawali

Full Stack Web Developer

Kathmandu ,Nepal
I am a IT student . I do full stack web development . Visit my portfolio here: https://bikramgyawali.netlify.app/
Skills:
Javascript
Typescript
ReactJs
NodeJs
NestJs
MongoDB
Postgresql
Python