Shen Liu

ThoughtWorks

Beijing, China
I'm an old fat BA :)